dakschade serviceService vraag dakwerk vacaturesVacatures

Privacy statement

Verkoelen Dakspecialisten Weert B.V., Verkoelen Dakspecialisten Hellende daken B.V., Verkoelen Dakspecialisten Service & Beheer B.V. en Verkoelen Dakspecialisten Vlakke daken B.V. – verder te noemen Verkoelen Dakspecialisten Weert – verwerkt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt hierover uitleg gegeven.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens is alle informatie over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Kortom, het zijn dus
alle gegevens die iets over jou zeggen. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou
herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Wanneer derden die persoonsgegevens
hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Verkoelen Dakspecialisten Weert persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Personeelsleden en voormalig personeelsleden.
• Mensen die interesse hebben in een dienstverband bij ons.
• Mensen die interesse hebben in de dienstverlening van Verkoelen Weert.
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen
krijgen of hebben gehad.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen/grondslagen:
• Wettelijke plicht; zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijv. de (loon)belastingaangifte.
• Uitvoering van een overeenkomst; bijv. een arbeidsovereenkomst.
• Met jouw toestemming.
• Verrichten van betalingen.
• Verzenden van informatie.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Gegevens kunnen worden gebruikt voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om
geïnteresseerden te informeren over activiteiten van en gebeurtenissen binnen onze organisatie.

Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde
voorschriften. Wij hanteren de volgende wettelijke richtlijnen voor de bewaartermijnen.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen de organisatie kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers
die hier gelet op de functie toegang toe moeten hebben. Uiteraard kun je altijd navraag doen naar de
persoonsgegevens van jou die bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Verkoelen Weert blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens die via de website zijn
ontvangen?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- &
regelgeving. Wij verzamelen en verwerken gegevens van bezoekers van onze website. Deze
gegevens kunnen door en/of namens Verkoelen Weert worden gebruikt om websitestatistieken te
ontwikkelen. De gegevens die bezoekers aan de website verstrekken kunnen door en/of namens
Verkoelen Weert worden gebruikt om contact met bezoekers op te nemen of om deze producten en
diensten aan te bieden, tenzij een bezoeker van de website heeft aangegeven geen contact te willen.
Verkoelen Weert zal zich bij het verzamelen en verwerken van de gegevens aan de
privacyregelgeving houden. Verkoelen Weert zal in redelijkheid alle maatregelen nemen om de
verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkoelen.nl.
Verkoelen Weert is ten alle tijden gerechtigd om dit privacy statement te wijzigen.

Weert, februari 2021

Heeft u een serviceverzoek?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht
Door het invullen en versturen van dit formulier geeft u Verkoelen Dakspecialisten Weert opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden. Door het maken van een afspraak accepteert Verkoelen de opdracht en gaat Verkoelen een inspanningsverplichting aan, nadrukkelijk geen resultaatverplichting, om uw storing zo goed mogelijk te verhelpen. Verkoelen voert haar werkzaamheden uit onder de Algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Venlo en zullen op verzoek bij u worden aangeleverd. Ingegeven door de wet- en regelgeving op het gebied van veilig werken op hoogte, kan het zijn dat onze werkzaamheden ingepland worden met twee monteurs. Tarieven en uren op basis van nacalculatie waarbij op de bon het aantal uren van de monteurs worden vermeld. Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, wel wordt minimaal één uur per aanwezige monteur in rekening gebracht.